null

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

została z up. Prezydenta m.st. Warszawy decyzja nr L-71/2023 z dnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej DN 100 i odcinka sieci kanalizacyjnej DN 160 w rejonie ul. Strzelców

Warszawa, 14 sierpnia 2023 r.

Znak sprawy: UD-l-WAB-B.6733.13.2023.ECZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977),

zawiadamiam 

że wydana została z up. Prezydenta m.st. Warszawy decyzja nr L-71/2023 z dnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej DN 100 i odcinka sieci kanalizacyjnej DN 160 na działce ew. nr 51/2 z obrębu 6-12-14 położonej w rejonie ul. Strzelców w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie
Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35, pokój 345.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt w tym ww. decyzji możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. Decyzję nr L-71/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego — Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).

Informacja
Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo — adres j.w.
Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo
 
Osoba do kontaktu:Ewa Czerwińska-Żelazek, e-mail: ewa.czerwinska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 77 40

podpisano /-/
z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Łukasz Stęplewski
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 
dla Dzielnicy Bemowo