null

Obwieszczenie o wydanej decyzji LICP L-205/2020 z dn. 16 listopada 2020 r. o budowie sieci wodociągowej przy ul. Spychowskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Spychowska L-205_2020                                                                                                                            Warszawa, 16 listopada 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.66.2020.MBO                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz.293),

zawiadamiam

 

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L-205/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach ew. nr: 12, 13 oraz na częściach działek ew. nr: 26, 49, 76, 93, 276, 654/1 z obrębu  6-10-05 położonych w  pasie drogowym ul. Spychowskiej  (na odcinku od  ul. H. Dobrzańskiego do ul. Zaboreczne) w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

                                                                     pouczenie:

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 325 40 13, pokój 355A. 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt, w tym ww. decyzji możliwe będzie po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję,  w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

Decyzję nr 174/2020 z dnia 29.09.2020 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do  publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

                                                                                   Informacja

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Podpisane przez Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Łukasza Stęplewskiego