null

Obwieszczenie o wydanej decyzji L-251/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. budowa sieci kablowej SN 15kV

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

                                                                                                                              Warszawa, 29 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.81.2020.MBO                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz.293),

zawiadamiam

 

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L-251/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej SN 15 kV na częściach działek ew. nr: 145, 13 i 215/1  z obrębu 6-08-03 położonych w rejonie ul. Kaliskiego i ul. Radiowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

W trakcie postępowania organ otrzymał Postanowienie oznacz. WAW-UO.4501.153.St.2020.PM z dnia    16 grudnia 2020 r. wydane przez  Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, uzgadniające projekt przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych.

                                                                     Pouczenie

Z przedmiotową decyzją oraz ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 325 40 13, pokój 355A. 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt, w tym ww. decyzji możliwe będzie po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję,  w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

Decyzję nr L-251/2020  z dnia 29 grudnia 2020 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do  publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

                                                                                   Informacja

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Podpisane przez Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Łukasza Stęplewskiego