null

Obwieszczenie o wydanej decyzji L-203/2019 dot. przebudowy i rozbudowy istniejącej rozdzielni 110kV w stacji elektroenergetycznej 110/15kV przy ul. Oławskiej 1

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Warszawa 20.11.2019 Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.66.2019.ATA O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.), zawiadamiam że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nrL-203/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie istniejącej rozdzielni 110kV w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Bemowo na terenie działki ew. nr 7/2 z obrębu 6-08-07 położonej przy ul. Oławskiej 1 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. pouczenie: Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35, pokój 345. Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. Decyzję nr L-203/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.). Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w. Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo. 6733_66_2019_ATA_Decyzja_L-203_2019