null

Obwieszczenie o wydanej decyzji L-18 (budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydana decyzja 6733.92.2019.MKA

 

ZARZĄD DZIELNICY BEMOWO

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

tel. (+48) 22443 75 51, faks (+48) 22 325 40 01

bemowo.burmistrz@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.bemowo.waw.pl

                                                                                                                                                              Warszawa,

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.92.2019.MKA                                                 

l.dz. 5354-24328/19

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),

zawiadamiam

że na wniosek Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego została wydana z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy decyzja nr L-13/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków 1, 13, 22, 24, 26, 32, 34, 35, 38, 39, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 75, 87, 120, 125, 126, 127, 154, 158 na terenie WAT w Warszawie, na częściach działek ew. nr: 10/5, 10/6, 12/1 z obr. 6-08-11 położonych w rejonie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego w dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

pouczenie:

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury  i  Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70,                                        01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35,  pokój 355a. 

 

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

 

Decyzję nr L-13/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2019 r., poz. 2096 z późn. zm.)

 

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy             w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo

Podpisane przez Kierownik Referatu Urbanistyki dla Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy mgr. inż. Łukasza Stęplewskiego