null

Obwieszczenie o wydanej decyzji L- 178/2020 z dnia 2 października 2020 r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 110 PE na częściach działek ew. nr 2/1 i 3/1 z obrębu...

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

                                                                                                                                              Warszawa, 2 października 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.55.2020.MKA                                                 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293),

zawiadamiam

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy decyzja nr L- 178/2020 z dnia 2 października 2020 r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 110 PE na częściach działek ew. nr 2/1 i 3/1 z obrębu 6-13-03, położonych przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury  i  Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70,                                        01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35,  pokój 355a. 

 

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

 

Decyzję nr L-178/2020 z dnia 2 października 2020 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

 

Informacja

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Dni przyjęć interesantów w poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530.

 

Sprawę prowadzi: Maciej Kapturkiewicz, (+22) 443 77 47, e-mail: mkapturkiewicz@um.warszawa.pl

Podpisane przez Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Łukasza StęplewskiegoObwieszczenie 6733.55.2020.MKA