null

Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN200 na częściach działek ew. nr: 15/1 i 17/6 z ...

Drukuj otwiera się w nowej karcie
UD-I-WAB-B.6733.80.2019.LST Warszawa, dnia O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN200 na częściach działek ew. nr: 15/1 i 17/6 z obrębu 6-13-06, położonych w rejonie ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Pouczenie: W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 352 (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530). Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.). Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz w rejonie planowanego przedsięwzięcia. 6733_80_2019_LST