null

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania UD-I-WAB-B.6733.13.2020.MKA (kanalizacja sanitarna Szeligowska)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

                                                                                                                                                              Warszawa, 11 lutego 2020

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.13.2020.MKA                                                                                       

l.dz. 498-5951/20

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., złożony w dniu 3 lutego 2020 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 300 mm na działkach ew. nr 14/1, 14/2 z obr. 6-13-10, położonych w rejonie ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

pouczenie:

Stronom służy prawo zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2019 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo,              w rejonie planowanego przedsięwzięcia, na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo oraz na tablicy elektronicznej w Urzędzie Dzielnicy Bemowo.

Podpisane przez Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy mgr inż. Andrzeja Marczaka.