null

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania licp przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

                                                                                                                  Warszawa, 20 stycznia 2021 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.1.2021.AMA                                                 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z póź.zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Veolii Energia Warszawa S.A. reprezentowanej przez Panią Jolantę Donew-Jałowicką, złożony w dniu 8 stycznia 2021 r., uzupełniony w dniu 15 stycznia 2021 r.  zostało wszczęte postępowanie w sprawie  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie po istniejącej trasie sieci ciepłowniczej kanałowej 2XDn350 na sieć ciepłowniczą preizolowaną 2XDn500/710, od komory J-9/L-3a do komory J-9/L-4 w ul. Człuchowskiej w Warszawie - zadanie I: odcinek od granicy dz. ew. nr:  22/4 i 12/3 w obrębie 6-12-06 do komory J-9/L-4, na działce ew. nr 22/4 w obrębie 6-12-06 położonych przy ul. Człuchowskiej/Siemiatyckiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

                                                  pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 355a
(dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

informacja

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu.

Sprawę prowadzi: Anna Malinowska, tel. (+22) 4437748, e-mail: amalinowska@um.warszawa.pl,  adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pokój 355a.

Podpisane przez Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Łukasza Stęplewskiego