null

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa sieci ciepłowniczej ul. Lazurowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

                                                                                                                  Warszawa, 30.12.2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.86.2020.AMA                                                 

 

 

                O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z póź.zm.)

zawiadamiam

że na wniosek YIT Development Sp. z o. o  reprezentowanej przez Pana Ryszarda Płotnickiego, złożony w dniu 15 grudnia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej osiedlowej 2xDN125/225 w ul. Lazurowej, na częściach działek ew.nr: 53, 43/1 i 44/3 w obrębie 6-13-15 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

                                                   pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się                      z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń                 w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,                                  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 355a
(dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

informacja

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

Sprawę prowadzi: Anna Malinowska, tel. (+22) 4437748, e-mail: amalinowska@um.warszawa.pl,  adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pokój 355a.