null

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Ł. Szczepaniak

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Warszawa, 2 listopada 2022 r.


Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.23.2022.ATA


Obwieszenie


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, złożony w dniu 21 października 2022 r. uzupełniony w dniach 28 października 2022 r. i 31 października 2022 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa średnicy 63mm i długości minimum 185 m, maksimum 195 m, na częściach działek ewidencyjnych nr 21/4, 53/1 i 53/2 z obrębu 6-06-15, w rejonie ul. Marynin w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.


Pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 345 (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 8:30-15:30).
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2022 r., poz. 2000).

Informacja

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Sprawę prowadzi: Aleksandra Talacha, e-mail: atalacha@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 76 99, 
Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po wcześniejszym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

podpisano /-/
z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Łukasz Stęplewski
Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo