null

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. inwestycji: budowy szatni kontenerowej i budynku magazynowego do przechowywania zdemontowanej hali pneumatycznej na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej, Obrońców Tobruku 11

Warszawa, 1 października 2021 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.31.2021.ATA
l.dz. 4469 – 7883/21

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, złożony w dniu 21 września 2021 r. i skorygowany w dniu 29 września 2021 r. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowego budynku szatni piłkarskich oraz budynku magazynowego do przechowywania zdemontowanej hali pneumatycznej na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej, na częściach działki ew. nr 73/1 z obrębu 6-15-01 położonej przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania stronom służy prawo zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, w Urzędzie Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/4437750, fax: +22/3254013 (dni i godziny przyjęć: poniedziałki i czwartki 8:30 -15:30).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

informacja

Niniejsze Obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, w rejonie planowanego przedsięwzięcia, na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy oraz elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Talacha (tel. 22 443 76 99, atalacha@um.warszawa.pl)

podpisano /-/
z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Michał Czerwiński
Kierownik Referatu Urbanistyki
w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo