null

obwieszczenie o umorzeniu postępowania wszczętego na złożony w dniu 13 czerwca 2017 o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną na częściach działek ew. nr: 19/1 i 19/3 z obrębu...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 8 lutego 2021 r.

 
Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.124.2017.SGA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104, 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 15 stycznia 2021 r. z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bemowo wydana została decyzja nr 5/2021 o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na złożony w dniu 13 czerwca 2017 o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną na częściach działek ew. nr: 19/1 i 19/3 z obrębu 6-13-11, położonych w rejonie ul. Lazurowej i ul. Moździerzy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Od ww. decyzji umarzającej postępowanie stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia.

Decyzję nr 5/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

pouczenie

Zgodnie z art. 49 w związku z art. 49a kpa zawiadomienie stron o wydanej decyzji może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia gdy liczba stron w postępowaniu jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron.

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

informacje:

Ewentualne odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: 22/443 77 50, fax: 22/325 40 13.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostało w dniu 8 lutego 2021 r. na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub e-mail.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Talacha (tel. 22 443 76 99, atalacha@um.warszawa.pl).

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa organ, który wydał decyzję, udostępni na wniosek strony odpis ww. decyzji.

 

6730_124_2017_SGA