null

Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji L-100/2019 z dnia 9 lipca 2019r. dot. budowy kanalizacji ogólnospławnej w ul. Grodkowskiej (cz. dz. ew. nr 122/23 obręb 6-11-04) w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.21.2019.ATA O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam że wydane zostało postanowienie nr 358/2019 z dnia 21 listopada 2019 r., z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo, prostujące oczywistą omyłkę zaistniałą w decyzji nr L 100/2019 z dnia 09.07.2019 r. wydanej z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy o usta-leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej, na części działki ewidencyjnej nr: 122/23 z obrębu 6-11-04 w pasie drogowym ul. Grodkowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Pouczenie: Jednocześnie informujemy, że stronom służy zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7-dni od dnia jego doręczenia. Ewentualne zażalenia na postanowienie należy składać w Urzędzie m.st. Warszawy, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/533 75 77, fax:+22/533 79 35 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), postanowienie uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Niniejsze Obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.\ 6733_21_2019_ATA_postanowienie_358_2019