null

Obwieszczenie o przekazaniu akt sprawy do SKO w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami, w związku ze złożonym w imieniu Inwestora Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie odwołaniem od decyzji nr 113/2021 Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 24 Czerwca 2021r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, drogą wewnętr

Warszawa, 6 sierpnia 2021 r.
Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.174.2019.ATA

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami, w związku ze złożonym w imieniu Inwestora Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie odwołaniem od decyzji nr 113/2021 Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 24 Czerwca 2021r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, drogą wewnętrzną dojazdową do garażu podziemnego, zewnętrznych miejsc postojowych i niezbędnej infrastruktury technicznej na części działki ewidencyjnej nr: 64/76, z obrębu 6-15-01 w rejonie ul. Księcia Bolesława w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie:
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1, 2 k.p.a.).
Informacje:
Obwieszczenie o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zostało umieszczone na: Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo w dniu 9 sierpnia 2021 r.

Sprawę prowadzi: Aleksandra Talacha, nr tel. 22 443 76 99, atalacha@um.warszawa.pl, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pokój 345.