null

Obwieszczenie o postanowieniu dot. decyzji LICP ul. Górczewska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

                                                                                                                  Warszawa,25 stycznia 2021 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.82.2020.AMA                                                 

 

 

                O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z póź.zm.)

zawiadamiam

że wydane zostało z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Postanowienie nr 45/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.,  prostujące z urzędu oczywistą omyłkę zaistniałą w decyzji  nr L‑252/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej DN200-DN500 mm w ul. Górczewskiej (w związku z planowaną budową zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Narwik), na częściach działek ew. nr: 71/1, 72/1, 79/1, 91/1 i 92/1 w obrębie 6-12-14 oraz 1/3 w obrębie 6-13-15 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

                                               pouczenie

Z  przedmiotowym Postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 355a (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530), po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod ww. wskazanym numerem telefonu.

Stronom służy zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7-dni od dnia jego doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informacja

Ewentualne zażalenia na postanowienie należy składać w Urzędzie m.st. Warszawy, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/533 75 77, fax:+22/533 79 35

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.