null

Obwieszczenie o decyzji LICP ul. Górczewska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

                                                                                                                  Warszawa, 25 stycznia 2021 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.82.2020.AMA                                                 

 

 

                O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z póź.zm.)

zawiadamiam

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L-252/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej DN200-DN500 mm w ul. Górczewskiej (w związku z planowaną budową zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Narwik), na częściach działek ew. nr: 71/1, 72/1, 79/1, 91/1 i 92/1 w obrębie 6-12-14 oraz 1/3 w obrębie 6-13-15 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

                                                   pouczenie

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa,   tel.: +22/443  77 50 , fax: +22/325 40 13, pok. 355a,  po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod ww. wskazanym numerem,     

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

Decyzję nr L-252/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póź.zm.).

                                                                Informacja                                                

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.