null

Obwieszczenie o decyzji L-214/2019 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w liniach rozgraniczających ul. Nowo-Człuchowskiej w rejonie ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.56.2018.LST(JKO) O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam że została wydana z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy decyzja nr L-214/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie dojazdu do projektowanej przepompowni w liniach rozgraniczających ul. Nowo-Człuchowskiej wraz ze zjazdem technicznym i infrastrukturą techniczną (odwodnienie i oświetlenie ulicy) - etap I przedsięwzięcia, na części działki ew. nr 14/7 obręb 6-13-05 w rejonie ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. pouczenie: Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35, pokój 355a. Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2019 r., poz. 2096 z późn. zm.) Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w. Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo 6733_56_2018_LST(JKO)_decyzja_odmowna