null

Obwieszczenie o budowie kanalizacji 6733.1.2020.MKA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek DOM DEVELOPMENT S. A., złożony w dniu 19 grudnia 2019 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji ogólnospławnej Ø400, Ø600, Ø800 na częściach działek ew. nr 14/3, 4/1, 4/2 z obr. 6-13-04 oraz na części działki ew. nr 16/1 z obr. 6-13-02, położonych w rejonie ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

pouczenie:

Stronom służy prawo zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2019 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, w rejonie planowanego przedsięwzięcia, na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo oraz na tablicy elektronicznej w Urzędzie Dzielnicy Bemowo.Obwieszczenie 6733.1.2020.MKA