null

Obwieszczenie, dotyczy: budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, częścią drogi wewnętrznej wraz z naziemnymi miejscami postojowymi i niezbędnej infrastruktury technicznej na częściach działek...

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 28.05.2020 r.

UD-I-WAB-B.6730.220.2019.MTR                                                      

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie:

art. 49 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że sprawa dotycząca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, częścią drogi wewnętrznej wraz z naziemnymi miejscami postojowymi i niezbędnej infrastruktury technicznej na częściach działek ewidencyjnych nr: 64/76, 64/70 i 74 z obrębu 6-15-01, a w zakresie wjazdu na części działki ewidencyjnej nr 64/76 z obrębu 6-15-01, położonych w rejonie ul. Księcia Bolesława w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 kpa oraz w terminie określonym w zawiadomieniu z dnia 27 stycznia 2020 r., ze względu na skomplikowany charakter sprawy wymagający wnikliwej oceny merytorycznej, a także ze względu na konieczność opracowania analizy obszarowej.

Przed wydaniem decyzji organ powiadomi strony o zebranych materiałach i dowodach umożliwiając wypowiedzenie się stronom co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie.

Z uwagi na powyższe termin zakończenia postępowania i wydania decyzji ulega wydłużeniu.

Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie informuję, że podjęte zostaną starania, aby termin uległ skróceniu.

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 37. § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256): „Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). (…) § 3. Ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (…).”

 

Zgodnie z art. 49 § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. § 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zgodnie z art. 49a Poza przypadkami, o których mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 2.

 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1, 2 k.p.a.).

Informacje:

Ewentualne ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: 22/443 77 50, fax: 22/325 40 13.

 

Ponadto, w związku z trwającym stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz wynikającymi z tego ograniczeniami i utrudnieniami dla stron, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. W związku z powyższym o każdej dodatkowej zmianie terminu organ zawiadomi strony postępowania.

 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

 

Sprawę prowadzi: Małgorzata Truszkowska, e-mail: mtruszkowska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 77 57, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

 

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia przedmiotowej sprawy zostało umieszczone na: Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo w dniu 28 maja 2020 r.

obwieszczenie