null

Obwieszczenie, dotyczące wydania decyzji nr L-55/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.14.2020.MTR                                                     

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz.293),

 

Zawiadamiam

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L-55/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie mobilnego hangaru w konstrukcji modułowej na części działki ew. nr 1/8 z obrębu 6-08-10, a w zakresie wjazdu i infrastruktury technicznej na częściach działek ew. nr 1/8 i 450/1 z obrębu 6-08-10  położonej przy ul. gen. S. Kaliskiego 57 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury  i  Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35,  pokój 345. 

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

Decyzję nr L- 55/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

 

Informacja

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

obwieszczenie 2