null

obwieszczenie, dot. zaistnienia omyłki pisarskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

dotyczy zawiadomienia z dnia 11 marca 2022 r. o ponownym rozpatrywaniu sprawy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Warszawa, 27 kwietnia 2022 r. 


Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.110.2021.AMA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania że w Zawiadomieniu Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2022 r. o ponownym rozpatrywaniu sprawy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, drogą wewnętrzną dojazdową do garażu podziemnego, zewnętrznych miejsc postojowych i niezbędnej infrastruktury, na części działki ew. nr 64/76 w obrębie 6-15-01, położonej w rejonie ul. Księcia Bolesława w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, błędnie podano numer działki inwestycyjnej,


zamiast numeru działki 64/76 w obrębie 6-15-01 podano numer działki 64/67 w obrębie 6-15-01.


Zgodnie z art. 49 § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach 
i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49a Poza przypadkami, o których mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 2.
W Zawiadomieniu Zarządu m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2022 r. wszystkie strony zostały poinformowane na piśmie, że na podstawie art. 49a Kpa w dalszym toku postępowania strony będą zawiadamiane o czynnościach organu w formie obwieszczenia, które będzie zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Na piśmie powiadamiani będą wyłącznie: Wnioskodawca oraz właściciele i wieczyści użytkownicy nieruchomości, na której planowana jest inwestycja. 

Pouczenie:
Zainteresowanym stronom służy prawo zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w terminie 14 dni 
od dnia od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 Kpa) 
w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, 
ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax:+22/325 40 13, w dni przyjęć interesantów tj. w poniedziałki i czwartki w godz. 8:30-15:30.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1, 2 k.p.a.).

Informacja:
Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu.
Sprawę prowadzi: Anna Malinowska, tel. (+22) 443 77 48, e-mail: amalinowska@um.warszawa.pl, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pokój 355a.

podpisano /-/
z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Michał Czerwiński
Kierownik Referatu Urbanistyki
w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo