null

Obwieszczenie, dot. wydania decyzji o ustaleniu LICP

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w drodze dojazdowej, na częściach działek ew. nr: 33/12 i 33/13 z obrębu 6-11-02 położonych w rejonie ul. Dywizjonu 303 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Warszawa,  05.08.2021 r.
Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.20.2021.MCZ

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741),
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., reprezentowanej przez Dariusza Małowieckiego, złożony w dniu  2 lipca 2021 r., uzupełniony w dniu 23 lipca 2021 r., w sprawie o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z PVC Ø 160 mm oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 100 mm z żeliwa sferoidalnego w drodze dojazdowej, na częściach działek ew. nr: 33/12 i 33/13 z obrębu 6-11-02 położonych w rejonie ul. Dywizjonu 303 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.


Pouczenie
W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się  z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70,  01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 345 (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 8;30-15;30).
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

Informacja

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Czerwińska, e-mail: malgorzata.czerwinska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 77 57, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.