null

Obwieszczenie. dot. wydanej decyzji budowy drogi publicznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie. dot. wydanej decyzji budowy drogi publicznej kategorii gminnej - ul. Marynin

Warszawa, 10.08.2021 r.
Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.15.2021.MCZ

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741),


Zawiadamiam
że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L-141/2021
 z dnia 10.08.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie drogi publicznej kategorii gminnej (klasy lokalnej) wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, infrastruktury podziemnej i naziemnej do obsługi terenów przyległych, na działce ew. nr 53/2 i na częściach działek ew. nr: 12, 13, 15, 21/4 i 68/3 z obrębu  6-06-15, a w zakresie wjazdu i infrastruktury na częściach działek ew. nr: 12, 13, 15, 21/4 i 68/3 z obrębu 6-06-15, położonych przy ul. Marynin w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie
Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury  i  Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35,  pokój 345.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt w tym ww. decyzji możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu. Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

Decyzję nr L-141/2021 z dnia 10.08.2021 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

Informacja

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Czerwińska, e-mail: malgorzata.czerwinska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 77 57