null

Obwieszczenie dot. wniosku z dnia 11 października 2019 r. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, częścią drogi wewnętrz...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 11 stycznia 2021 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.230.2019.ATA

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że sprawa dotycząca ustalenia warunków zabudowy rozpatrywana na wniosek Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Karpińskiego, złożony w dniu 11 października 2019 r., o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, częścią drogi wewnętrznej wraz z naziemnymi miejscami postojowymi i niezbędnej infrastruktury technicznej na częściach działek ewidencyjnych nr: 64/70, 64/76 i 74 z obrębu 6‑15-01 położonych w rejonie ul. Księcia Bolesława w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 kpa., ze względu na konieczność umożliwienia Inwestorowi odniesienia się do wyników przeprowadzonej analizy urbanistycznej, a także ewentualnej korekty wniosku w zakresie parametrów inwestycji sprzecznych z wynikami tej analizy.

 

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 na organie spoczywa obowiązek powiadamiania wszystkich stron o przebiegu postępowania administracyjnego na każdym jego etapie, a przed wydaniem decyzji powiadomienia stron
o zebranych materiałach i dowodach umożliwiając im wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów.

 

Z uwagi na powyższe termin zakończenia postępowania i wydania decyzji ulega wydłużeniu.

Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 9 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że podjęte zostaną starania, aby termin uległ skróceniu.

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.): „Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). (…) § 3. Ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (…).”

 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1, 2 k.p.a.).

 

Zgodnie z art. 49 § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach
i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub
w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49a Poza przypadkami, o których mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 2.

 

Informacje:

Ewentualne ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: 22/443 77 50, fax: 22/325 40 13.

 

Ponadto, w związku z trwającym stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz wynikającymi z tego ograniczeniami i utrudnieniami dla stron, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. W związku z powyższym o każdej dodatkowej zmianie terminu organ zawiadomi strony postępowania.

 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

 

Sprawę prowadzi: Aleksandra Talacha, atalacha@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-76-99, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pokój 345.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia przedmiotowej sprawy zostało umieszczone na: Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo w dniu 11 stycznia 2021 r.

 

podpisano /-/
z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Łukasz Stęplewski
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo

 

6730_230_2019_przedl