null

Obwieszczenie, dot. inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

budowy kompleksu dydaktycznego Wojskowej Akademii Technicznej

Warszawa,  21.10.2021 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.27.2021.MBO                                                     

(8.MBo.UD-I-WAB-B)

l.dz. 4157-7139/2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz.741),

zawiadamiam

 

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L-188/2021 z dnia 21.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie kompleksu dydaktycznego Wojskowej Akademii Technicznej na działkach ew. nr: 4/1
i 4/2 z obrębu 6-10-04 oraz ze względu na  niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdy na częściach działek ew. nr: 2 i 6 z obrębu 6-10-04, położonych przy ul. Kartezjusza 29 i 29a
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

                                                                 pouczenie:

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70,
01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 325 40 13.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt, w tym ww. decyzji możliwe będzie po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

Decyzję nr L-188/2021   z dnia  21.10.2021 r.  uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do  publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Informacja

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy  w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

                                                                                                                                                            podpisano /-/
z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Łukasz Stęplewski
Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo