null

Obwieszczenie, dot. inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

dla inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Dywizjonu 303, budowie oświetlenia ulicznego oraz sieci wodociągowej rozdzielczej

                                                                                                                   Warszawa,  19.10.2021 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.25.2021.MBO                                                     

(13.MBo.UD-I-WAB-B)

l.dz. 4023-6811/2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz.741),

zawiadamiam

 

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja
nr L-183/2021 z dnia 19.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Dywizjonu 303, budowie oświetlenia ulicznego oraz sieci wodociągowej rozdzielczej na części działki ew. nr 25/2   z obrębu 6-10-07 oraz na częściach działek ew. nr: 3 i 6 z obrębu 6-08-11, położonych przy ul. Dywizjonu 303 i ul. Lazurowej
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

pouczenie:

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70,   
01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 325 40 13.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt, w tym ww. decyzji możliwe będzie po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

Decyzję nr L-183/2021 z dnia  19.10.2021 r.  uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do  publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Informacja

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy  w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.