null

Obwieszczenie, dot. inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strzelców

Warszawa, 11.10.2021 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-A.6733.3.2021.MCZ                                                     

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.),

 

Zawiadamiam

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 179/2021
z dnia 11.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej Ø 300 mm o długości L=4,40 m oraz przewodu tłocznego Ø 63 mm o długości L=20,80 m, na części działki ew. nr 42 z obrębu 6-12-14 położonej w rejonie
ul. Strzelców
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury  i  Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35,  pokój 345. 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt w tym ww. decyzji możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

 

Decyzję nr L-179/2021 z dnia 11.10.2021 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

 

Informacja

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

 

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Czerwińska, e-mail: malgorzata.czerwinska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 77 57

 

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo

/-/Łukasz Stęplewski

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo