null

Obwieszczenie, dot. inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Duży napis "Obwieszczenia". w tle zdjęcie Urzędu Dzielnicy Bemowo. W lewym górnym rogu znajduje się logo "Zakochaj się w Warszawie na Bemowie"
Autor: Ł. Szczepaniak

polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków położonych w rejonie ulic: B. Szareckiego, Wrocławskiej.

                                                                                                                   Warszawa,  17.08.2022 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.8.2022.MBO                                                     

 
OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja
nr L-103/2022 z dnia 17.08.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory J-30/P-3/L-1 do komory J-30/P-3/P-2 i komory J-30/P-3/P-5 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Wrocławskiej 11, 13, 15 i budynków przy ul. B. Szareckiego 8 i 17 oraz na odcinku od komory J-30/P-3/P-6  do budynku przy ul. Szareckiego wraz z przyłączami do budynków przy ul. B. Szareckiego 6, na częściach działek ew. nr: 2/21, 2/3, 2/9 i 16 z obrębu 6-08-07, na działce ew. nr 3/48 z obrębu 6-08-06 oraz na częściach działek ew. nr: 2/1, 3/24, 3/43, 3/45, 3/49 i 3/50 z obrębu 6-08-06, położonych w rejonie ulic: B. Szareckiego, Wrocławskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.   

pouczenie

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax:+22/3254013.

 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt, w tym ww. decyzji i postanowień możliwe będzie po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

Decyzję nr L-103/22  z dnia  17.08.2022 r.  uważa się za doręczoną po upływie 14 dni
od daty podania do  publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

informacja:

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu
m.st. Warszawy  w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.                                                                                                                                                                 

 

podpisano /-/
z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Łukasz Stęplewski
Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo