null

Obwieszczenie, dot. inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Duży napis "Obwieszczenia". w tle zdjęcie Urzędu Dzielnicy Bemowo. W lewym górnym rogu znajduje się logo "Zakochaj się w Warszawie na Bemowie"
Autor: Ł. Szczepaniak

dla inwestycji polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej sieci Orange Polska S.A., zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonej przy ul. Gustawa Morcinka 8

Warszawa, 4 sierpnia 2022 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-A.6733.2.2022.MCZ                                                     

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503),

 

Zawiadamiam

że wydana została z up. Prezydenta m.st. Warszawy decyzja nr L- 98/2022 z dnia
04 sierpnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej sieci Orange Polska S.A. nr 14707_WWA-Warszawa_Morcinka8, zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce ew. nr 65/20 z obrębu 6-08-08, położonej przy ul. Gustawa Morcinka 8
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35, pokój 345. 

 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt w tym ww. decyzji możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

 

Decyzję L- 98/2022 z dnia 04 sierpnia 2022 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

 

Informacja

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

 

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Czerwińska, e-mail: malgorzata.czerwinska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 77 57.

 

podpisano /-/
z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Łukasz Stęplewski
Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo