null

Obwieszczenie, dot. inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Duży napis "Obwieszczenia". w tle zdjęcie Urzędu Dzielnicy Bemowo. W lewym górnym rogu znajduje się logo "Zakochaj się w Warszawie na Bemowie"
Autor: Ł. Szczepaniak

polegającej na zainstalowaniu Zespołu Urządzeń PLAY na istniejącym budynku przemysłowym znajdującym się na części działki ew. nr 2 z obrębu 6-10-07, położonej w rejonie ul. A. Kocjana 3

Warszawa,   29 lipca 2022 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.7.2022.MCR                                                       

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503),

 

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek P4 Spółka z o.o., złożony w dniu
30 czerwca 2022 r., uzupełniony i skorygowany w dniach 19 lipcu 2022 r., 19 lipca 2022 r., 28 lipca
2022 r. i 29 lipca 2022 r. w sprawie o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zainstalowaniu Zespołu Urządzeń PLAY nr WAR1539A na istniejącym budynku przemysłowym znajdującym się na części działki ew. nr 2 z obrębu 6-10-07, położonej w rejonie ul. A. Kocjana 3 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

Pouczenie

 

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się
z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków
i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 345 (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 8:30-15:30).

 

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

 

Informacja

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

 

Sprawę prowadzi: Michał Czerwiński, e-mail: mczerwinski@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 77 51, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

 

 

 

podpisano /-/
z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Łukasz Stęplewski
Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo