null

Obwieszczenie, dot. inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Duży napis "Obwieszczenia". w tle zdjęcie Urzędu Dzielnicy Bemowo. W lewym górnym rogu znajduje się logo "Zakochaj się w Warszawie na Bemowie"
Autor: Ł. Szczepaniak

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dywizjonu 303

Warszawa,   08.04.2022 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.20.2021.MCZ
l.dz. 5826-3466/21

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz.741 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie decyzją z dnia 25 stycznia
2022 r. sygnatura KOC/6391/Ar/21, utrzymało w mocy decyzję wydaną z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr L-152/2021 z dnia 2 września 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z PVC Ø 160 mm oraz budowie sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 100 mm z żeliwa sferoidalnego w drodze dojazdowej, na częściach działek ew. nr: 33/12 i 33/13 z obrębu 6-11-02 położonych w rejonie ul. Dywizjonu 303 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

                                                                 pouczenie:

Przedmiotowa decyzja może zostać zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

 

Decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 stycznia 2022 r. sygnatura KOC/6391/Ar/21 uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

 

informacja:

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70,
01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax:+22/3254013.

 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt, w tym ww. decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, możliwe będzie po telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.                      

 

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Czerwińska, malgorzata.czerwinska@um.warszawa tel. + 22/44 37757.    

podpisano /-/
z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Łukasz Stęplewski
Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo