null

Obwieszczenie, dot. inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.

Warszawa, 02.09.2021 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.29.2021.MBO                                                     

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.),  

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,  złożony w dniu 31 sierpnia 2021 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części działki ew. nr 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
 

pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania stronom służy prawo  zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również  zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, w Urzędzie Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/4437750, fax: +22/3254013 (dni i godziny przyjęć: poniedziałki i czwartki 8:30 -15:30).     

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie
14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

informacja

Niniejsze Obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, w rejonie planowanego przedsięwzięcia, na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy oraz elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.                                                             

Sprawę  prowadzi: Małgorzata Bojanowicz, mbojanowicz@um.warszawa.pl, telefon (22) 443 77-749, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pokój 355a.

 

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo

/-/Łukasz Stęplewski

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo