null

Obwieszczenie, dot. inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Duży napis "Obwieszczenia". w tle zdjęcie Urzędu Dzielnicy Bemowo. W lewym górnym rogu znajduje się logo "Zakochaj się w Warszawie na Bemowie"
Autor: Ł. Szczepaniak

polegającej na budowie budynku laboratorium Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, położonej przy ul. gen. S. Kaliskiego 2

                                                                                                                   Warszawa,  23.03.2022 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.1.2022.MBO                                                      

 
O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam

 

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja
nr L-33/2022 z dnia 23 marca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku laboratorium Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT na części działki ew. nr 10/5 z obrębu 6-08-11, położonej przy ul. gen. S. Kaliskiego 2 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

W trakcie postępowania organ otrzymał postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 3 marca 2022 r., sygnatura WZW-5151.40.2022.MKR oraz postanowienie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie nr 82/22/WO z dnia
4 marca 2022 r. (nr sprawy WSZW-WAR-WO.0732.53.2022).

 

                                                                pouczenie:

Z przedmiotową decyzją oraz ww. postanowieniami można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax:+22/3254013.

 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt, w tym ww. decyzji i postanowień możliwe będzie po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

 

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

 

Decyzję nr L-33/2022  z dnia  23 marca 2022 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni
od daty podania do  publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

informacja:

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu
m.st. Warszawy  w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.              

         

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo

/-/Łukasz Stęplewski

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo