null

Obwieszczenie, dot. inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Duży napis "Obwieszczenia". w tle zdjęcie Urzędu Dzielnicy Bemowo. W lewym górnym rogu znajduje się logo "Zakochaj się w Warszawie na Bemowie"
Autor: Ł. Szczepaniak

polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. gen. S. Kaliskiego 45

Warszawa, 10 lutego 2022 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.19.2021.MBO                                                     

(6.MBo.UD-I-WAB-B)

l.dz. 3459-5825/2021

 
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz.741),

zawiadamiam

 

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja
nr L-155/2021 z dnia 3 września 2021 r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z PCV Ø 200 mm dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na częściach działek ew. nr: 5 i 13 z obrębu 6-08-03, położonych przy ul. gen. S. Kaliskiego 45  w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

pouczenie:

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 325 40 13, pokój 355A. 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt, w tym ww. decyzji możliwe będzie po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

Decyzję nr    L- 155/2022  uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do  publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

Informacja

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy  w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

                                                                                                                                                                         

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo

/-/Łukasz Stęplewski

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo