null

Obwieszczenie, dot. inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Duży napis "Obwieszczenia". w tle zdjęcie Urzędu Dzielnicy Bemowo. W lewym górnym rogu znajduje się logo "Zakochaj się w Warszawie na Bemowie"
Autor: Ł. Szczepaniak

polegającej na budowie hangaru na terenie Lotniska Warszawa – Babice wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi położonej w rejonie ul. Radiowej

                                                                                                        Warszawa, 1 grudnia 2021 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733. 40.2021.MBO                                                      

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741),  

 

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Komendy Głównej Policji złożony w dniu 23 listopada 2021 r.,  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie hangaru na terenie Lotniska Warszawa – Babice wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na części działki  ew. nr 1/8 z obrębu 6-08-10 położonej w rejonie ul. Radiowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

                                                                           pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania stronom służy prawo  zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również  zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, w Urzędzie Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/4437750, fax: +22/3254013.     

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

 

informacja

Niniejsze Obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, w rejonie planowanego przedsięwzięcia, na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy oraz elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.    

                                                                        

Sprawę  prowadzi: Małgorzata Bojanowicz, mbojanowicz@um.warszawa.pl, telefon (22) 443 77-749, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

 

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo

/-/Łukasz Stęplewski

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo