null

Obwieszczenie, dot. inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Duży napis "Obwieszczenia". w tle zdjęcie Urzędu Dzielnicy Bemowo. W lewym górnym rogu znajduje się logo "Zakochaj się w Warszawie na Bemowie"
Autor: Ł. Szczepaniak

dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Dywizjonu 303 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Warszawa, 15.11.2021 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.29.2020.MCZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zgromadzone wszystkie materiały w postępowaniu wszczętym na wniosek Państwa Haliny i Benedykta Soczówki reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Rojka, złożony w dniu 23 marca 2021 r. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ew. nr 139 z obrębu 6-11-02 położonej przy ul. Dywizjonu 303 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Jednocześnie zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 kpa ze względu na konieczność powiadomienia stron o zebranych materiałach i dowodach i umożliwienia stronom wypowiedzenia się w sprawie.

 

Z uwagi na powyższe termin zakończenia postępowania i wydania decyzji ulega wydłużeniu.

Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 grudnia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że podjęte zostaną starania, aby termin uległ skróceniu.

Pouczenie:

Przed wydaniem decyzji można zapoznać się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Dzielnicy Bemowo, 
ul. Powstańców Śląskich 70,  01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/325 40 13.

 

Zgodnie z art. 37. § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.): „Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). (…) § 3. Ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (…).”

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1, 2 k.p.a.).

 

Informacje:

Ewentualne ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: 22/443 77 50, fax: 22/325 40 13.

 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu.

 

Ponadto, w związku z trwającym stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz wynikającymi z tego ograniczeniami i utrudnieniami dla stron, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. W związku z powyższym o każdej dodatkowej zmianie terminu organ zawiadomi strony postępowania.

 

Małgorzata Czerwińska, adres e-mail: malgorzata.czerwinska@um.warszawa.pl,
telefon: 22-443-77-57, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pokój 345.

podpisano /-/
z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Łukasz Stęplewski
Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo