null

Obwieszczenie, dot. inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Duży napis "Obwieszczenia". w tle zdjęcie Urzędu Dzielnicy Bemowo. W lewym górnym rogu znajduje się logo "Zakochaj się w Warszawie na Bemowie"
Autor: Ł. Szczepaniak

polegającej na budowie budynków Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa Wydziału Cybernetyki

                                                                                                                   Warszawa,   4.11.2021 r.
Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.32.2021.MBO                                                      
(11.MBo.UD-I-WAB-B), l.dz. 4527-18490/2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz.741 z późn. zm.),


zawiadamiam

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja 
nr L-193/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie budynków Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa Wydziału Cybernetyki wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki ew. nr 10/5 z obrębu 6-08-11, położonej przy ul. Kaliskiego 2 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

W trakcie postępowania organ otrzymał postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, sygnatura WZW.5151.158.2021.KMR  z dnia 
12 października  2021 r., uzgadniające projekt przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesienia do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn.zm.).                                                                                                                                             
pouczenie:
Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70,        01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 325 40 13. Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt, w tym ww. decyzji możliwe będzie po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia.  
Decyzję nr L-193/2021  z dnia  4 listopada 2021 r.  uważa się za doręczoną po upływie 14 dni 
od daty podania do  publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).


Informacja
Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu 
m.st. Warszawy  w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.
Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.                                                                                                                                                                  
podpisano /-/
z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Michał Czerwiński

Kierownik Referatu Urbanistyki
w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo