null

Obwieszczenie, dot. decyzji o umorzeniu postępowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W sprawie LICP polegającej na przebudowie po istniejącej trasie sieci ciepłowniczej kanałowej w ul. Człuchowskiej

Warszawa, 20.08.2021 r.
Znak sprawy;UD-I-WAB-A.6733.1.2021.MCZ

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.),

Zawiadamiam
że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr 144/2021
 z dnia 20.08.2021 r., o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie po istniejącej trasie sieci ciepłowniczej kanałowej 2XDn350 na sieć ciepłowniczą preizolowaną 2XDn500/710, od komory J-9/L-3a do komory J-9/L-4 w ul. Człuchowskiej w Warszawie – zadanie I: odcinek od granicy dz. ew. nr: 22/42 (dawniej działka ew. nr 22/4) i 12/3 w obrębie 6-12-06 do komory J-9/J-4 na działkach ew. nr: 22/42 (dawniej działka ew. nr 22/4) i 12/3 w obrębie 6-12-06 położonych przy ul. Człuchowska/Siemiatycka w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.


Pouczenie
Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury  i  Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35,  pokój 345.
Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt w tym ww. decyzji możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu.
Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

Decyzję nr 144/2021 z dnia 20.08.2021 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

Informacja
Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy  w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.
Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.


Osoba do kontaktu:
Małgorzata Czerwińska, e-mail: malgorzata.czerwinska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 77 57