null

Obwieszczenie dot. budowy kanalizacji sanitarnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie, dot. budowy kanalizacji sanitarnej raz przewodu tłocznego na części działki ew. nr 42 z obrębu 6-12-14 położonej w rejonie ul. Strzelców w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Warszawa,   26.08.2021 r.</p>
Znak sprawy:UD-I-WAB-A.6733.3.2021.MCZ 


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., reprezentowanej przez Pana Mikołaja Kuleszę, złożony w dniu  16 sierpnia 2021 r., w sprawie o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej Ø 300 mm o długości L=4,40 m oraz przewodu tłocznego o Ø 63 mm o długości L=20,80 m, na części działki ew. nr 42 z obrębu 6-12-14 położonej w rejonie ul. Strzelców w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.


Pouczenie
W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się  z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70,   01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 345 (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 8;30-15;30).


Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

Informacja
Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.
Sprawę prowadzi: Małgorzata Czerwińska, e-mail: malgorzata.czerwinska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 77 57, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.


Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.