null

Obwieszczenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

o zawieszeniu na wniosek Inwestora postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, wraz z infrastrukturą techniczną, wjazdem i elementami zagospodarowania terenu na działce ewidencyjnej nr: 64/70 i części działki ew. nr 74 z obrębu 6-15-01.

Warszawa, 14 września 2021 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.144.2020.ATA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 3 września 2021 r. wydane zostało Postanowienie Nr 364/2021 o zawieszeniu na wniosek Inwestora postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, wraz z infrastrukturą techniczną, wjazdem i elementami zagospodarowania terenu na działce ewidencyjnej nr: 64/70 i części działki ew. nr 74 z obrębu 6-15-01, położonych w rejonie ul. J. Waldorffa.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 101 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który je wydał, w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie.

Zgodnie z art. 98 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kpa (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. postanowieniem w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, pok. 345, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt w tym ww. postanowień możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu. Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa organ, który wydał postanowienie, udostępni na wniosek strony odpis ww. postanowienia.

Informacja:
Ewentualne zażalenie na postanowienie należy składać w Wydziale Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01‑381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 325 40 13.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 14 września 2021 r. na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz w rejonie planowanego przedsięwzięcia.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Talacha (tel. 22 443 76 99, atalacha@um.warszawa.pl)

podpisano /-/
z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Łukasz Stęplewski
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo

Wprowadź treść...