null

Obwieszczenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

zawiadomienie wydaniu o Postanowienia nr 382/2021 z dnia 17 września 2021r. prostującego oczywistą omyłkę zaistniałą w decyzji nr L-143/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Warszawa,11 października 2021 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.16.2021.AMA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z póź.zm.)

zawiadamiam

że w dniu 17 września 2021 r. wydane zostało z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Postanowienie nr 382/2021 prostujące oczywistą omyłkę zaistniałą w decyzji nr L-143/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  rozbudowie istniejącego zespołu urządzeń telefonii komórkowej P4 „WAR3059E” wraz z instalacją elektroenergetyczną, na dachu budynku przy ul. Konarskiego 3 zlokalizowanego na działce ew. nr 3/23 w obrębie 6-11-11 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, wydanej dla P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

pouczenie

Z przedmiotowym postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/44377 50 , fax: +22/325 40 13, pok. 355a,po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod ww. wskazanym numerem.

Na ww. postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Postanowienie nr 382/2021 z dnia 17 września 2021 r. uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2021 r. poz.735 z późn.zm.).

Informacja

Ewentualne zażalenia należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Podpisano /-/
z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Łukasz Stęplewski
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo