null

Nieodpłatna pomoc prawna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komunikat o działalności punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie m.st. Warszawy

 

w związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 w Warszawie, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców i osób świadczących pomoc prawną  informujemy,
że od 25 listopada 2021 r. przywrócone zostają telefoniczne i mailowe porady
w  punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji.

Porady prawne, bezpośrednio w punkcie udzielane są tylko w uzasadnionych przypadkach – beneficjentom, którzy chcą złożyć dokumentację w sprawie, a nie posiadają lub nie obsługują urządzeń do komunikowania się na odległość (komputer z dostępem do Internetu lub skaner). W trosce o bezpieczeństwo przyjmowane będą tylko osoby, u których nie stwierdzi się objawów grypowych lub grypopodobnych, przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego.

Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie z własnych środków ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, należy umówić się na telefoniczną lub mailową poradę dzwoniąc pod numer: 19115  lub przesłać prośbę o udzielenie porady na odległość ze wskazaniem preferowanej formy kontaktu (telefon, mail) na adres mailowy wybranego punktu:
Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z adresami mailowymi

Po uzyskaniu pomocy prawnej lub obywatelskiej istnieje możliwość wyrażenia anonimowej opinii na temat udzielonej porady. Należy wskazać imię i nazwisko osoby udzielającej porady, adres pocztowy lub mailowy punktu oraz datę udzielenia porady.

Opinię należy przesłać mailowo na adres: pomocprawna@um.warszawa.pl lub listownie na jeden z poniższych adresów:

 • Jeżeli pomoc prawna była świadczona przez punkt prowadzony przez adwokata lub radcę prawnego:

Biuro Prawne m.st Warszawy
Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa

 • 2) Jeżeli pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie były świadczone przez punkt prowadzony przez organizację pozarządową (NGO):

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy
ul. Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa

Pomoc DE MINIMIS

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) od dnia 26 sierpnia 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą w ciągu ostatniego roku osób jest pomocą de minimis.
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ubiegająca się o pomoc de minimis zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 ww. ustawy, przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zobowiązana przestawić podmiotowi udzielającemu tj. m.st. Warszawa następujące dokumenty:

 •  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
 • oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy/nieotrzymaniu pomocy de minimis we wskazanym w pkt. 1 okresie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu i zamieszczone jest na stronie internetowej m.st. Warszawa. W oświadczeniu należy wskazać dane kontaktowe.
 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

*Pomoc prawna nie zostanie udzielona podmiotowi ubiegającemu się o skorzystanie z takiej formy pomocy publicznej do momentu przekazania dokumentów (zaświadczenia, oświadczenia i informacje) bezpośrednio w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

*W przypadku udzielania pomocy prawnej w trybie zdalnej, pomoc prawna nie zostanie udzielona podmiotowi ubiegającemu się o skorzystanie z takiej formy pomocy publicznej do momentu przekazania dokumentów (zaświadczenia, oświadczenia i informacje) bezpośrednio do Urzędu m.st. Warszawy (na adres Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 00-412 Warszawa ul. L. Kruczkowskiego 2 lub Biuro Prawne 00-095 Warszawa Pl. Bankowy 2) lub za pośrednictwem drogi elektronicznej pomocprawna@um.warszawa.pl .
Po dostarczeniu wymaganych dokumentów skontaktuje się z Państwem urzędnik w celu ustalenia terminu konsultacji.

WAŻNE!!!
- Pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
- Dane beneficjentów korzystających z pomocy są publikowane w sprawozdaniach udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym aby uzyskać pomoc beneficjent zobligowany jest podać dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania (tj.: NIP, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie firmy, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenia pomocy).
Na podstawie zgromadzonych danych zostanie wydane zaświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis.
- Pomoc publiczna przyznana niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w postaci kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy de minimis wraz z odsetkami.

 

Nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie

Komunikat o działalności punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie m.st. Warszawy

Aktualny komunikat NPP bez oświadczeń po uzgodnieniach

Komunikat o działalności punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie m.st. Warszawy

Aktualny komunikat z informacją o możliwości wyrażenia anonimowej opinii

Komunikat o działalności punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie m.st. Warszawy

aktualny komunikat telefoniczne mailowe porady prawne 19115

Komunikat o działalności punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie m.st. Warszawy!!!

27 marca 2020 rok

komunikat telefoniczne mailowe porady prawne

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na Bemowie
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ul. Rozłogi 10 pok. 101
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 oraz 15.00- 19.00

Informacje i zapisy pod numerem 19115;
Kalendarz zapisów dostępny jest również na stronie https://nieodplatnapomocprawna.um.warszawa.pl/

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać osoby uprawnione, które nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymagane jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

http://www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna#

Formy nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym
  oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym; administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;

 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
  lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji

Formy nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej;

 • podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;

 • w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:

 • prawa pracy,

 • prawa cywilnego,

 • prawa karnego,

 • prawa administracyjnego,

 • ubezpieczenia społecznego

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,

 • prawa celnego, dewizowego i handlowego,

 • przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje wsparcie dotyczące:

 • porad dla osób zadłużonych,

 • porad z zakresu spraw mieszkaniowych,

 • porad z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Miejskie lokale, w których usytuowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.

Załączniki: