null

Decyzja nr L-58/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, decyzja nr L-58/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku użytkowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej na potrzeby szkoły podstawowej, na działkach ew. nr 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6 z obrębu 6-12-10, położonych przy ul. Rozłogi 10 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

                                                                                                                              Warszawa, 21 lipca 2023 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.11.2023.JKO

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 t.j.),

zawiadamiam

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, decyzja nr L-58/2023 z dnia
21 lipca 2023 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku użytkowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej na potrzeby szkoły podstawowej, na działkach ew. nr 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6 z obrębu 6-12-10, położonych przy ul. Rozłogi 10 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70,
01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, pokój 355a.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt w tym ww. decyzji możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia.

Decyzję nr 58/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2023r., poz. 775).

Informacja

Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo.

Sprawę prowadzi: Justyna Kochanowska, e-mail jkochanowska@um.warszawa.pl, telefon:
 22 44 37 808, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

Podpisano /-/

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Michał Czerwiński Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo