null

Konsultacje społeczne - JAKI ZASIĘG ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozpoczęliśmy wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie obejmującym uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej na terenie m.st. Warszawy.

 

Więcej informacji na: Jaki zasięg zabudowy śródmiejskiej?