null

Komunikat w/s nielegalnego wysypiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami i nieprawdziwymi oskarżeniami informujemy, że za stan czystości terenu przy ul. Himalajskiej (działka oznaczona nr 1/1 w obrębie 6-08-09), na którym znajduje się nielegalne wysypisko śmieci, odpowiada Agencja Mienia Wojskowego, która włada przedmiotową nieruchomością i którą ustanowiono do wykonywania praw własności i innych praw rzeczowych w stosunku do ww. nieruchomości.

 

W związku z powyższym Urząd Dzielnicy Bemowo nie jest władny do podejmowania jakichkolwiek działań porządkowych na tym terenie. Niemniej interweniowaliśmy w tej sprawie już kilkakrotnie, wysyłając pisma do odpowiadających za ww. teren jednostek:

 

1)  Wysłaliśmy pismo dn. 21 sierpnia 2019 r. do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego o pilne podjęcie działań, mających na celu uporządkowanie nieruchomości.

2)  Z uwagi na niepodjęcie przez AMW prac porządkowych (pismo z dn. 6 września 2019 r.) oraz nasilające się zanieczyszczenie, wysłaliśmy kolejne pismo dn. 20 lutego 2020 r. do Dyrektora Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa z prośbą o podjęcie działań, mogących przyczynić się do uporządkowania terenu oraz rozważenie możliwości zainstalowania monitoringu.

à W dn. 3 marca 2020 r. Zastępca Dyrektora Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa przekazał powyższe pismo AMW, w którym zaznaczono, iż zgodnie z ewidencją gruntów Agencji Mienia Wojskowego powierzono wykonywanie praw własności Skarbu Państwa i innych praw rzeczowych. 

3) Niezależnie od powyższego w dn. 26 lutego 2020 r. wystąpiliśmy także do Dyrektora Zarządu Mienia Skarbu Państwa, prosząc o podjęcie działań w celu uporządkowania terenów Skarbu Państwa, dla których wykonującym prawa własności i innych praw rzeczowych ustanowiono Agencję Mienia Wojskowego. W piśmie wskazano cztery różne działki ewidencyjne, w tym także działkę 1/1 w obrębie 6-08-09 przy ul. Himalajskiej.

à W zwrotnym piśmie (z dn. 10 marca 2020 r.) p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Mienia Skarbu Państwa potwierdziła, iż za stan czystości przedmiotowego terenu odpowiada Agencja Mienia Wojskowego, która włada przedmiotową nieruchomością i którą ustanowiono do wykonywania praw własności i innych praw rzeczowych w stosunku do ww. nieruchomości.

4) Wobec powyższego, w dn. 24 kwietnia 2020 r. ponownie wysłaliśmy pismo do Agencji Mienia Wojskowego, załączając aktualne zdjęcia z wizji terenowej, zwracając się o podjęcie niezwłocznych działań w celu uporządkowania terenu przy ul. Himalajskiej.

5) O problemie powiadomiliśmy także Straż Miejską, która patrolując okoliczne tereny dwukrotnie ujawniła sprawców podrzucania odpadów, każdorazowo nakładając na nich mandaty karne.