null

Klauzula informacyjna - monitoring

Drukuj otwiera się w nowej karcie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
 2. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

 1. Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj.

- art. 9a oraz art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

- art. 4b oraz art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

- art. 22(2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020  r. poz. 1320 ze zm.)- w zakresie monitoringu wizyjnego pracowników.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, zapewnienia ochrony mienia, zlokalizowanego na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
 2. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: budynek Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich 70, drzwi wejściowe, korytarze na wszystkich piętrach, parking podziemny, strefy obsługi interesantów, obszar wokół urzędu oraz przylegający parking wewnętrzny dla pracowników i interesantów.
 3. Administrator ograniczył do niezbędnego minimum nagrywanie przestrzeni publicznej.
 4. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Jak długo będą przechowywane moje dane?

 1. Dane z monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są przechowywane do 30 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w pkt. 9.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

 1. Administrator każdorazowo zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia, dla celów dowodowych:
  1. na uzasadniony pisemny wniosek osób trzecich,
  2. na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania.
 2. Zabezpieczone z monitoringu wizyjnego dane są udostępniane wyłącznie:
  1. organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia,
   w szczególności policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów;
  2. osobom fizycznym na podstawie przepisów RODO (z poszanowaniem praw i wolności osób postronnych).
 3. Niezależnie od regulacji zawartej w pkt. 9, Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów zawieranych przez Administratora z podmiotami świadczącymi koncesjonowane usługi ochrony osób i mienia.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  3. wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  5. Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 3. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych[1] w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.

 

[1] ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.