null

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Rewitalizacji i Spraw Ogólnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 78 12
e-mail: bemowo.wid@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Rewitalizacji i Spraw Ogólnych, wchodzącego w skład Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

  1. opracowanie i sporządzenie propozycji aktualizacji dzielnicowych projektów rewitalizacji;
  2. koordynacja procesu wdrażania i monitorowania projektów rewitalizacji na obszarze Dzielnicy;
  3. ocena projektów zgłoszonych do realizacji przez partnerów zewnętrznych na obszarze objętym rewitalizacją pod kątem celów Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy i wnioskowanie o umieszczenie ich w tym programie;
  4.  współpraca z:
   1. biurem właściwym do spraw architektury i planowania przestrzennego dotycząca rewitalizacji m.st. Warszawy w zakresie zadań realizowanych przez Dzielnicę,
   2. jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy przy przygotowaniu projektów dzielnicowych na terenie objętym rewitalizacją;
 1. prowadzenie spraw związanych z zabytkami, usytuowanymi na terenie Dzielnicy;
 2. prowadzenie magazynu czynnej dokumentacji projektowej i powykonawczej 
  Wydziału, w tym:
 1. ewidencja i przechowywanie dokumentacji projektowej i powykonawczej zadań inwestycyjnych,
 2. przekazywanie dokumentacji do archiwum urzędu,
 3. prowadzenie zbioru decyzji budowlanych;
 1. prowadzenie obsługi mieszkańców w zakresie działania Wydziału;
 2. przygotowanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań oraz analiz w zakresie:
 1. działań na rzecz racjonalnego i efektywnego wykorzystania mediów energetycznych, wody i kanalizacji oraz dostarczanego ciepła w obiektach nadzorowanych przez Urząd Dzielnicy,
 2. przedsięwzięć inwestycyjnych do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy,
 3. wydanych decyzji i pozwoleń na budowę dla przedsięwzięć dotyczących realizacji programu ochrony powietrza dla aglomeracji warszawskiej,
 4. podnoszenia efektywności energetycznej w obiektach Dzielnicy – koszty poniesione z tytułu opłat za energię elektryczną, dostarczane ciepło, gaz oraz wodę i ścieki,
 5. prowadzenia działań wdrażania standardów dostępności infrastruktury miejskiej w odniesieniu do zasad projektowania uniwersalnego,
 6. monitorowania działań wdrażania standardów dostępności wydarzeń miejskich m.in. społecznych, kulturalnych i sportowych organizowanych lub współfinansowanych przez m.st. Warszawa,
 7. monitorowania działań wdrażania standardów dostępności stron internetowych;
 8. przekazywanie Pełnomocnikowi Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności sprawozdań z realizowanych zadań