null

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: +48223254034 
e-mail: bemowo.wif@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej, wchodzącego w skład Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. obsługa kancelaryjno-biurowa Wydziału;
 2. obsługa interesantów i udzielanie informacji;
 3. ewidencjonowanie wyjść pracowników Wydziału;
 4. ewidencjonowanie pracy w godzinach nadliczbowych zleconej pracownikom Wydziału;
 5. ewidencjonowanie uchwał Rady m.st. Warszawy, zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, uchwał Rady Dzielnicy, uchwał Zarządu Dzielnicy, poleceń służbowych Burmistrza oraz upoważnień i pełnomocnictw w zakresie działania Wydziału;
 6. prowadzenie rejestrów tradycyjnych i elektronicznych;
 7. obsługa zgłoszeń interwencyjnych, informacyjnych oraz wolnych wniosków mieszkańców wpływających za pośrednictwem systemu Warszawa 19115 w zakresie właściwości rzeczowej i miejscowej Wydziału jako II linia wsparcia dla Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.”;
 1. w § 38 uchyla się pkt 8;
 2. w § 50 w pkt 10 po lit. o średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt p i q w brzmieniu:

„p) podejmowanie działań wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, związanych z przeprowadzaniem działań zaradczych w stosunku do IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski rozprzestrzenionego na szeroką skalę i monitorowanie skuteczności działań zaradczych i ich oddziaływania na gatunki nie docelowe, w tym prowadzenie niezbędnych postępowań administracyjnych
i przygotowywanie projektów decyzji oraz porozumień wynikających z przepisów ustawy,

 1. przekazywanie do Biura Ochrony Środowiska raportu o przeprowadzonych – na terenie dzielnicy - działaniach zaradczych w stosunku do IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski rozprzestrzenionego na szeroką skalę w zakresie określonym w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy, do 10 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy;”;
 1. w § 60 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) realizowanie, w ramach nadzoru sprawowanego przez Zarząd Dzielnicy, zadań dotyczących jednostki organizacyjnej pomocy społecznej m.st. Warszawy przekazanej do kompetencji Dzielnicy tj. Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym:

 1. prowadzenie tej jednostki, z wyjątkiem jej tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania jej w majątek,
 2. prowadzenie nadzoru na tą jednostką, w tym:
 • wstępne zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych oraz rocznych sprawozdań z jej działalności,
 • wstępna akceptacja wniosków w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tej jednostki,