null

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Filii Archiwum Zakładowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 44 37 562
e-mail: bemowo.wou@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Filii Archiwum Zakładowego, wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Bemowo, należy prowadzenie filii archiwum zakładowego Urzędu, a w szczególności:

 1. przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy i delegatur;
 2. przejmowanie, za zgodą biura właściwego do spraw organizacji urzędu dokumentacji niearchiwalnej po państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio kierownik podmiotu lub organ jednostki samorządu terytorialnego;
 3. przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji, w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie z wytycznymi biura właściwego do spraw organizacji urzędu;
 4. przeprowadzanie skontrum dokumentacji;
 5. porządkowanie dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych;
 6. udostępnianie przechowywanej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 7. wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;
 8. przeprowadzanie, w tym na zlecenie biura właściwego do spraw organizacji urzędu, kwerend archiwalnych;
 9. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej i udział w jej komisyjnym brakowaniu;
 10. realizacja wytycznych biura właściwego do spraw organizacji urzędu w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
 11. przygotowanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, w porozumieniu z biurem właściwym do spraw organizacji urzędu;
 12. sporządzanie sprawozdań z działalności filii i stanu przechowywanej dokumentacji;
 13. doradzanie komórkom organizacyjnym Urzędu Dzielnicy w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
 14. typowanie dokumentacji do ekspertyz przeprowadzanych przez Archiwum Państwowe w porozumieniu z biurem właściwym do spraw organizacji urzędu;
 15. zgłaszanie do biura właściwego do spraw organizacji urzędu potrzeb w zakresie szkoleń kancelaryjno-archiwalnych dla pracowników Urzędu Dzielnicy;
 16. nadzór nad przestrzeganiem stosowania w Urzędzie Dzielnicy przepisów Instrukcji Kancelaryjnej.