null

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Filii Archiwum Zakładowego

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 44 37 562
e-mail: bemowo.wou@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Filii Archiwum Zakładowego, wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Bemowo, należy prowadzenie filii archiwum zakładowego Urzędu, a w szczególności:

 1. przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy i delegatur;
 2. przejmowanie, za zgodą biura właściwego do spraw organizacji urzędu dokumentacji niearchiwalnej po państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio kierownik podmiotu lub organ jednostki samorządu terytorialnego;
 3. przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji, w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie z wytycznymi biura właściwego do spraw organizacji urzędu;
 4. przeprowadzanie skontrum dokumentacji;
 5. udostępnianie przechowywanej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 6. wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;
 7. przeprowadzanie, w tym na zlecenie biura właściwego do spraw organizacji urzędu kwerend archiwalnych;
 8. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej i udział w jej komisyjnym brakowaniu;
 9. przygotowanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego w porozumieniu z biurem właściwym do spraw organizacji urzędu;
 10. sporządzanie sprawozdań z działalności filii i stanu przechowywanej dokumentacji;
 11. typowanie dokumentacji do ekspertyz przeprowadzanych przez Archiwum Państwowe w porozumieniu z biurem właściwym do spraw organizacji urzędu;
 12. zgłaszanie do biura właściwego do spraw organizacji urzędu potrzeb w zakresie szkoleń kancelaryjno-archiwalnych dla pracowników Urzędu Dzielnicy;
 13. nadzór nad przestrzeganiem stosowania w Urzędzie Dzielnicy przepisów Instrukcji Kancelaryjnej.